ശംഖ് പുഷ്പം നൽക്കുന്ന ശുഭ സൂചനകൾ . ഈ ഒരു ലക്ഷ്ണം കണ്ടാൽ കോടിശ്വര യോഗം.

Scroll to Top