നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നാഗങ്ങൾ തിരികെ തരും. നാഗങ്ങൾ സർവ്വ സൗഭാഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച നക്ഷത്രക്കാർ.

Scroll to Top