ശത്രു എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പൻ ആയാലും മുട്ടുകുത്തും, ശത്രു ദോഷം തീരും, കടുക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കു

Scroll to Top