നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽക്കും ഈ ദുരിതങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഭഗവാൻ അകറ്റും

Scroll to Top