മഞ്ഞപ്പട്ടിൽ മഞ്ഞ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചാൽ കടവും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിയും

Scroll to Top