ഇത് പേഴ്സിൽ വച്ച് പുറത്ത് പോയാൽ ധനവനായി തിരികെ വരും.

Scroll to Top