മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൊടൂ, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും-തൊടുകുറി ഫലം

Scroll to Top